Thông Tin Mời Thầu Mới Nhất

Hướng dẫn xử trí khi khối hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chạm mặt sự cố


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 08/2022/TT-BKHĐT

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2022

THÔNGTƯ

QUYĐỊNH đưa ra TIẾT VIỆC CUNG CẤP, ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀTHẦU TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

Căn cứ phương pháp Đấu thầu ngày 26 tháng11 năm 2013;

Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 29tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày26 mon 6 năm 2014 của chính phủ nước nhà quy định chi tiết thi hành một vài điều của LuậtĐấu thầu về sàng lọc nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của chính phủ quy định chi tiết thi hành cơ chế Giao dịchđiện tử về chữ ký kết số với dịch vụ xác thực chữ ký số;

Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày04 tháng 01 năm 2021 của chính phủ nước nhà về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày25 tháng 7 năm 2017 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơcấu tổ chức của cỗ Kế hoạch cùng Đầu tư;

Theo đề nghị của cục trưởng cục Quảnlý đấu thầu;

Bộ trưởng cỗ Kế hoạch và Đầu bốn banhành Thông tứ quy định cụ thể việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầuvà gạn lọc nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Bạn đang xem: Thông tin mời thầu mới nhất

Chương I

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh

1. Thông bốn này phép tắc chi tiết:

a) vấn đề lựa lựa chọn nhà thầu trên Hệthống mạng đấu thầu nước nhà đối cùng với gói thầu hỗ trợ dịch vụ tứ vấn, dịch vụphi tư vấn, sản phẩm hóa, xây lắp,mua thuốc thuộc phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của cách thức Đấu thầu được tổ chức triển khai đấu thầu rộngrãi, đấu thầu hạn chế, xin chào hàng tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh trong nước theo cách thức mộtgiai đoạn một túi hồ nước sơ, một quy trình tiến độ hai túi hồ nước sơ;

b) Cung cấp, đăng tảithông tin về lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấuthầu theo qui định của phép tắc Đấu thầu;

c) cai quản lý, sử dụng giá trị đảm bảo dựthầu, đảm bảo an toàn thực hiện đúng theo đồng trong trường thích hợp không trả lại cho bên thầu.

2. Việc xác minh danhsách ngắn qua mạng, chọn lọc nhà thầu qua mạng chưa áp dụng đối với gói thầu tổchức đấu thầu quốc tế, gói thầu láo lếu hợp, gói thầu theo thủ tục hai giaiđoạn một túi hồ sơ, hai quá trình hai túi hồ nước sơ. Đối với đấuthầu quốc tế,việc lập hồ sơmời thầu có thể vậndụngquy định trên Thông tứ nàyvà cácthôngtư trả lời đấu thầu sắm sửa công theo những Hiệp định thương mại tự do màCộng hòa buôn bản hội nhà nghĩa nước ta là member hoặc cam kết kết trên cơ sở đảm bảo an toàn không trái với giải pháp Đấuthầu với Nghị định số 63/2014/NĐ-CP .

3. Tin tức về đấu thầu so với góithầu thuộc dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển đồng ý (ODA), vốn vay ưuđãi tạo nên từ điều mong quốc tế, thỏa thuận giữa việt nam với công ty tài trợ được khuyếnkhích đăng cài đặt trên Báo Đấu thầu với trên mục "vốn khác" của Hệ thốngmạng đấu thầu quốc gia.

4. Đối với dự án, gói thầu bao gồm nội dungthuộc danh mục kín đáo nhà nước theo phương pháp của quy định về đảm bảo an toàn bí mật nhànước thì chưa hẳn cung cấp, đăng tải thông tin bí mật đó theo luật củaThông bốn này. Việc quản lý thông tin thuộc danh mục kín nhà nước tuân thủtheo phép tắc của pháp luật về bảo đảm an toàn bí mật công ty nước.

Điều 2. Đối tượng ápdụng

1. Tổ chức, cá nhân liên quan cho việclựa chọn nhà thầu ở trong phạm vi kiểm soát và điều chỉnh quy định trên Điều 1 của Thông tưnày.

2. Tổ chức, cá nhân có chuyển động lựachọn công ty thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 của Thông tưnày nhưng lại chọn áp dụng quy định của Thông tư này. Vào trường hợpnày, quy trình tiến hành theo hướng dẫn áp dụng trên hệ thống mạng đấuthầu quốc gia.

Điều 3. Giải thích từngữ

1. Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia(sau đây hotline là Hệ thống) là hệ thống công nghệ thông tin do cỗ Kế hoạch cùng Đầutư desgin và làm chủ theo lý lẽ tại khoản 26 Điều 4 củaLuật Đấu thầu có địa chỉ tại https://muasamcong.mpi.gov.vn.

2. Khối hệ thống thông tin tổ quốc vềđăng cam kết doanh nghiệp là khối hệ thống thông tin nghiệp vụ chuyên môn vềđăng cam kết doanh nghiệp được công cụ tại khoản 2 Điều 3 của Nghịđịnh số 01/2021/NĐ-CP.

3. Trung trung khu Đấu thầuqua mạng quốc gia (sau đây gọi là Trung tâm) nằm trong Cục thống trị đấu thầu, BộKế hoạch cùng Đầu tư là tổ chức quản lý Hệ thống theo quy địnhtại Điều 85 của phép tắc Đấu thầu.

4. Các từ ngữ viết tắt tại Thông tưnày cùng trên Hệ thống, gồm những:

a) Nghị định số 63/2014/NĐ-CPlà Nghị định của cơ quan chính phủ được phát hành ngày 26 tháng 6 năm năm trước quy định đưa ra tiếtthi hành một số điều của nguyên lý Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

b) Thông bốn số 04/2017/TT-BKHĐTlà Thông tư của bộ trưởng cỗ Kế hoạch và Đầu tứ được phát hành ngày 15 mon 11năm 2017 quy định chi tiết về chắt lọc nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốcgia;

c) Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐTlà Thông tư của bộ trưởng cỗ Kế hoạch với Đầu tứ được ban hành ngày 30 mon 6năm 2020 sửađổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm2017 của cục Kế hoạch với Đầu tư quy định chi tiết về tuyển lựa nhà thầu qua Hệthống mạng đấu thầu quốc gia;

d) Thông tư số 15/2019/TT-BYTlà Thông tư của bộ trưởng bộ Y tế được phát hành ngày 11 tháng 7 năm 2019 quyđịnh việc đấu thầu dung dịch tại những cơ sở y tế công lập;

đ) Thông bốn số06/2021/TT-BKHĐT là Thông tư của cục trưởng bộ Kế hoạch và Đầu tưđược ban hànhngày 30 mon 9 năm 2021 quy định cụ thể việc thu, nộp, làm chủ và sử dụngcác ngân sách chi tiêu về đăng ký, đăng download thông tin, chọn lựa nhà thầu, nhà đầu tư chi tiêu trênHệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu;

e) E-TBMST là thông báomời sơ tuyểnqua mạng;

g) E-TBMQT làthông báo mời đon đả qua mạng;

h) E-TBMT làthông báo mời thầu, thông tin mời kính chào hàng qua mạng;

i) E-HSMQT làhồ sơ mời niềm nở qua mạng;

k) E-HSQT là hồsơ thân thiện qua mạng;

l) E-HSMST làhồ sơ mời sơ tuyển chọn qua mạng;

m) E-HSDST làhồ sơ dự sơ tuyển qua mạng;

n) E-HSMT là hồsơ mời thầu so với đấu thầu rộng thoải mái qua mạng, đấu thầu hạn chế qua mạng, hồsơ yêu cầu so với chào hàng đối đầu qua mạng theo tiến trình thông thường,yêu cầu báo giá so với chào hàng đối đầu và cạnh tranh rút gọn gàng qua mạng;

o) E-HSDT là hồsơ dự thầu đối với đấu thầu rộng thoải mái qua mạng, đấu thầu tiêu giảm qua mạng, hồ sơđề xuất đối với chào hàng cạnh tranh qua mạng theo các bước thông thường, báogiá so với chào hàng tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh rút gọn gàng qua mạng;

p) E-HSĐXKT làhồ sơ đề xuất về chuyên môn qua mạng;

q) E-HSĐXTC làhồ sơ lời khuyên về tài chính qua mạng.

5. Văn phiên bản điện tửlà văn bản, thông tin được gửi, nhận và lưu trữ thành công trên Hệ thống, bao gồm:

a) tin tức về dự án;

b) Kế hoạch tuyển lựa nhà thầu;

c) E-TBMQT, E-TBMST, E-TBMT, thông báomời thầu, thông tin mời sơ tuyển, thông tin mời quan tâm;

d) list ngắn;

đ) E-HSMQT, E-HSQT, E-HSMST, E-HSDST,E-HSMT, E-HSDT, làm hồ sơ mời quan lại tâm, làm hồ sơ mời sơ tuyển, làm hồ sơ mời thầu; nộidung hiểu rõ E-HSMST, E-HSMQT, E-HSQT, E-HSDST, E-HSMT, E-HSDT, E-HSĐXKT, E-HSĐXTC, hồ nước sơmời quan liêu tâm, làm hồ sơ mời sơ tuyển, làm hồ sơ mời thầu;

e) thỏa thuận liên danh;

g) Biên bạn dạng mở thầu, biên bản mởE-HSĐXKT, biên phiên bản mở E-HSĐXTC;

h) báo cáo đánh giá bán E-HSQT, E-HSDST,E-HSDT;

i) công dụng lựa lựa chọn nhà thầu;

k) văn bản kiến nghị tác dụng lựa chọnnhà thầu và những vụ việc liên quan lại đến quá trình lựa lựa chọn nhà thầu qua mạng;

l) Văn bản dưới dạng điện tử khác đượctrao đổi trên Hệ thống.

6. Thông tin không phù hợp lệ làthông tin do đối tượng người sử dụng quy định tại Điều 2 của Thông tư này đăng thiết lập trên hệ thống không tuânthủ nguyên tắc của luật pháp về đấu thầu và pháp luật khác tất cả liên quan.

7. Chứng thư số áp dụng trênHệ thống tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn là chứng thư số chỗ đông người dotổ chức cung ứng dịch vụ xác nhận chữ ký kết số công cộng cấp.

8. Phía dẫn áp dụng là tàiliệu điện tử được đăng sở hữu trên khối hệ thống để phía dẫn người tiêu dùng thực hiện tại cácgiao dịch trên Hệ thống.

9. Tổ chức triển khai tham gia hệ thống làcác cơ quan, tổ chức đăng ký tham gia khối hệ thống với một hoặc một số vai trò nhưsau:

a) công ty đầu tư;

b) bên mời thầu;

c) đơn vị thầu;

d) Đơn vị làm chủ về đấu thầu;

đ) Cơ sở huấn luyện về đấu thầu.

10. Tài khoản tham gia hệ thống làtài khoản vì chưng Trung tâm cấp cho cho tổ chức triển khai tham gia hệ thống để thực hiệnmột hoặc một số vai trò chế độ tại khoản 9 Điều này.

11. Tài khoản nghiệp vụ là tài khoảnđược chế tác bởi tài khoản tham gia hệ thống để triển khai các nhiệm vụ trên Hệthống.

Điều 4. Áp dụng cácMẫu hồ nước sơ cùng Phụ lục

1. Đối cùng với góithầu xây lắp:

a) Mẫusố 1Asử dụng nhằm lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng lớn rãi, đấu thầu hạn chế,chào hàng tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh theo phương thức một quá trình một túi hồ sơ;

b) Mẫusố 1Bsử dụng nhằm lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chếtheo cách thức một tiến độ hai túi hồ nước sơ;

c) Mẫusố 1Csử dụng để lập E-HSMST.

2. Đối với góithầu buôn bán hàng hóa (bao gồm cả ngôi trường hợp buôn bán tập trung):

a) Mẫusố 2Asử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế,chào hàng đối đầu và cạnh tranh theo cách tiến hành một quy trình tiến độ một túi hồ sơ;

b) Mẫusố 2Bsử dụng để lập E-HSMT áp dụng hiệ tượng đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chếtheo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;

c) Mẫusố 2Csử dụng nhằm lập E-HSMST.

3. Đối cùng với góithầu dịch vụ phi tư vấn:

a) Mẫusố 3Asử dụng để lập E-HSMT áp dụng hiệ tượng đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế,chào hàng cạnh tranh theo cách làm một quá trình một túi hồ nước sơ;

b) Mẫusố 3Bsử dụng để lập E-HSMT áp dụng hiệ tượng đấu thầu rộng lớn rãi, đấu thầu hạn chếtheo cách tiến hành một tiến trình hai túi hồ sơ;

c) Mẫusố 3Csử dụng nhằm lập E-HSMST.

4. Đối cùng với góithầu thương mại dịch vụ tư vấn:

a) Mẫusố 4Asử dụng nhằm lập E-HSMT áp dụng hiệ tượng đấu thầu rộng lớn rãi, đấu thầu hạn chếtheo cách thức một quy trình hai túi hồ sơ;

b) Mẫusố 4Bsử dụng nhằm lập E-HSMQT.

5. Mẫusố 5sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hiệ tượng chào hàng tuyên chiến và cạnh tranh theo quy trình rútgọn.

6. Đối với Mẫubáo cáo tiến công giá:

a) Mẫusố 6Asử dụng nhằm lập báo cáo đánh giá bán E-HSDT theo quá trình 01 pháp luật tại điểm a khoản1 Điều 32 của Thông bốn này cho gói thầu dịch vụ phi bốn vấn, buôn bán hàng hóa,xây đính thêm theo cách tiến hành một quy trình tiến độ một túi hồ sơ;

b) Mẫusố 6Bsử dụng nhằm lập report đánh giá chỉ E-HSDT theo tiến trình 02 mức sử dụng tại điểm b khoản1 Điều 32 của Thông tứ này cho gói thầu thương mại dịch vụ phi tứ vấn, sắm sửa hàng hóatheo cách làm một giai đoạn một túi hồ sơ;

c) Mẫusố 6Csử dụng để lập report đánh giá E-HSDT mang lại gói thầu thương mại & dịch vụ phi tư vấn, download sắmhàng hóa, xây gắn theo cách tiến hành một quá trình hai túi hồ sơ;

d) Mẫusố 6Dsử dụng nhằm lập report đánh giá chỉ E-HSDT mang đến gói thầu dịch vụ hỗ trợ tư vấn theo phươngthức một giai đoạn hai túi hồ nước sơ.

7. Đối với góithầu download thuốc:

a) Mẫusố 7Asử dụng nhằm lập E-HSMT áp dụng hiệ tượng đấu thầu rộng rãi theo thủ tục mộtgiai đoạn một túi hồ sơ;

b) Mẫusố 7Bsử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng thoải mái theo cách làm mộtgiai đoạn nhì túi hồ sơ.

8. Phụlục:

a) Phụ lục 1A:Mẫu Tờ trình ý kiến đề xuất phê duyệt kết quả đánh giá bán E-HSĐXKT (đối với gói thầu theophương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ);

b) Phụ lục 1B:Mẫu đưa ra quyết định phê duyệt list nhà thầu thỏa mãn nhu cầu yêu cầu về chuyên môn (đốivới gói thầu theo thủ tục một tiến độ hai túi hồ nước sơ);

c) Phụ lục 2A:Mẫu Tờ trình kiến nghị phê duyệt list xếp hạng nhà thầu (đối cùng với gói thầutheo phương thức một quy trình một túi hồ sơ);

d) Phụ lục 2B:Mẫu Tờ trình kiến nghị phê duyệt list xếp hạng nhà thầu (đối cùng với gói thầutheo cách tiến hành một quá trình hai túi hồ sơ);

đ) Phụ lục 3A:Mẫu Biên bản thương thảo hòa hợp đồng (đối với gói thầu bán buôn hàng hóa, xây lắp,hỗn hợp, phi tư vấn);

e) Phụ lục 3B:Mẫu Biên phiên bản thương thảo vừa lòng đồng (đối với gói thầu thương mại dịch vụ tư vấn);

g) Phụ lục 3C:Mẫu kết quả đối chiếu tài liệu (đối với tất cả các gói thầu);

h) Phụ lục 4: MẫuTờ trình đề nghị phê duyệt công dụng lựa chọn nhà thầu;

i) Phụ lục 5: MẫuBản cam kết;

k) Phụ lục 6:Phiếu đăng ký thông tin văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật về đấu thầu;

l) Phụ lục 7:Phiếu đăng ký tin tức về nhà thầu quốc tế trúng thầu tại Việt Nam;

m) Phụ lục 8:Phiếu đăng ký thông tin xử lý vi phi pháp luật về đấu thầu;

n) Phụ lục 9: Mộtsố quyđịnh của E-HSMT vi phạm khoản 2 Điều 12 Nghị định số63/2014/NĐ-CP.

9. Đối cùng với gói thầu thuộc dự án sửdụng vốn ODA cùng vốn vay ưu đãi của chính phủ nước ngoài, tổ chức triển khai quốc tế, tổchức liên cơ quan chỉ đạo của chính phủ hoặc liên quốc gia, tổ chức chính phủ được cơ quan chỉ đạo của chính phủ nướcngoài ủy quyền cung ứng cho công ty nước hoặc cơ quan chỉ đạo của chính phủ Cộng hòa thôn hội nhà nghĩaViệt Nam, trường hợp được nhà tài trợ thuận tình thì bài toán lập E-HSMT, E-HSMQT,E-HSMST, report đánh giá chỉ E-HSDT, E-HSQT, E-HSDST được vận dụng theo những Mẫu quyđịnh tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 với 6 Điều này.

Điều 5. Phương pháp vềđịnh dạng của tệp tin (file) thêm kèm

1. Tệp tin (file) đăng tải lên Hệthống bắt buộc bảo đảm:

a) những file mở, hiểu được bằng những phầnmềm thường dùng như: các ứng dụng đọc, soạn thảo văn bạn dạng MS Office hoặc OpenOffice; các phần mềm đọc file PDF; các phần mềm thiết kế thông dụng nhưAutoCad, Photoshop; ứng dụng đọc file hình ảnh tích vừa lòng sẵn bên trên Hệ điều hànhWindows. Những file sử dụng phông chữ nằm trong bảng mã Unicode;

b) những file nén mở được bằng các phầnmềm giải nén thông dụng như ứng dụng giải nén ZIP tích hợp sẵn bên trên hệ điềuhành Windows hoặc phần mềm giải nén Rar hoặc 7Zip. Trường hợp áp dụng file nén,các file sau khoản thời gian giải nén phải có định dạng lý lẽ tại điểm a khoản này;

c) không xẩy ra nhiễm virus, không biến thành lỗi,hỏng với không thiết lập cấu hình mật khẩu.

2. Trường thích hợp file đi cùng trong hồsơ mời quan tiền tâm, E-HSMQT, hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMST, hồ sơ mời thầu, E-HSMTkhông thỏa mãn nhu cầu quy định tại khoản 1 Điều này hoặc vì nguyên nhân khác dẫn cho khôngthể mở hoặc không phát âm được thì mặt mời thầu cần đăng cài và phát hành lại toànbộ làm hồ sơ mời quan tiền tâm, E-HSMQT, làm hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMST, hồ sơ mời thầu,E-HSMT.

3. Trường hợp file đi cùng trong E-HSDT,E-HSQT, E-HSDSTkhông thỏa mãn nhu cầu quy định tại khoản 1 Điều này dẫn đến cần yếu mở hoặc ko đọcđược thì các file này không được xem xét, đánh giá.

Điều 6. Xử lý kỹthuật vào trường thích hợp Hệ thống gặp mặt sự ráng ngoài khả năng kiểm soát

1. Trường hợp gặp sự nỗ lực dẫn mang đến Hệthống ko thể vận hành thì các gói thầu tuyển lựa nhà thầu qua mạng bao gồm thời điểmđóng thầu, thời khắc hết hạn hiểu rõ E-HSQT, E-HSDST, E-HSDT phía trong khoảngthời gian trường đoản cú khi khối hệ thống bị sự cố cho tới thời điểm sau hoàn thành khắc phụcsự cầm cố 02 giờ sẽ được Hệ thống auto gia hạn đến thời khắc đóng thầu mới, thờiđiểm không còn hạn hiểu rõ E-HSQT, E-HSDST, E-HSDT mới là sau 06 giờ kể từ thời điểm hoànthành khắc phục và hạn chế sự cố.

2. Trường hợp thời gian đóng thầu mớivà thời điểm hết hạn hiểu rõ E-HSQT, E-HSDST, E-HSDT mới theo qui định tại khoản1 Điều này nằm sau 17 giờ 00 phút thì Hệ thống tự động gia hạn đến 9h 00phút của ngày tiếp theo.

3. Trường hợp Hệ thống tự động hóa gia hạnthời điểm đóng góp thầu theo biện pháp tại khoản 1 cùng khoản 2 Điều này thì vấn đề đánhgiá E-HSQT, E-HSDST, E-HSDT được tiến hành trên cơ sở thời gian đóng thầu nêutrong E-TBMQT, E-TBMST, E-TBMT trước thời khắc Hệ thống chạm mặt sự cố.

4. Trường hợp chạm chán sự cụ dẫn đến Hệthống không thể quản lý và câu hỏi khắc phục sự cố gắng dự kiến diễn ra trong thời hạndài, bộ Kế hoạch với Đầu tứ chịu trách nhiệm thông báo trên hệ thống cách thứctổ chức sàng lọc nhà thầu trong thời gian Hệ thống chạm chán sự cố, bao hàm việc tổchức lựa chọn nhà thầu ko qua mạng.

Điều 7. Đăng ký thamgia hệ thống và cách xử trí hồ sơ đăng ký

1. Tiến trình đăng ký của tổ chức thamgia khối hệ thống được triển khai theo lý giải sử dụng.

2. Hồ sơ đăng ký tham gia Hệ thốnggồm:

a) Đơn đăng ký tham gia hệ thống đượchình thành trên khối hệ thống theo quy trình đăng ký điều khoản tại khoản 1 Điều này.Trường đúng theo người đại diện thay mặt theo pháp luật của tổ chức tham gia hệ thống ủy quyềnký đơn đk thì giấy ủy quyền này cần được đính kèm trên Hệ thống;

b) trường hợp tổ chức triển khai tham gia Hệthống không mang tên trên khối hệ thống thông tin nước nhà về đk doanh nghiệp thìphải đi kèm trên Hệ thống bản chụp Quyết định ra đời hoặc Giấy chứng nhậnđăng ký kết doanh nghiệp hoặc Giấy ghi nhận đăng ký kết hộ kinh doanh (đối với hộkinh doanh cá thể) hoặc các tài liệu tương đương khác.

3. Vấp ngã sung, sửa đổi tin tức đã đăngký trên Hệ thống:

a) việc sửa đổi tin tức đã đăng kýtrên khối hệ thống (bao bao gồm việc bổ sung cập nhật các phương châm cho tài khoản tham gia hệthống) được thực hiện theo lí giải sử dụng;

b) Hệ thống auto cập nhật thông tincủa tổ chức triển khai tham gia khối hệ thống theo khối hệ thống thông tin tổ quốc về đăng ký doanhnghiệp.

4. Ngừng hoặc tạm hoàn thành tham gia Hệthống:

a) ngôi trường hợp tổ chức triển khai tham gia Hệthống có yêu cầu tạm dứt toàn cỗ hoặc một số trong những vai trò của thông tin tài khoản tham giaHệ thống thì tiến hành theo trả lời sử dụng;

b) ngôi trường hợp tổ chức tham gia Hệthống không thanh toán chi tiêu sử dụng dịch vụ theo quy định tại Điều10 của Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT thì khối hệ thống tạm dứt một hoặc một sốvai trò của tài khoản tham gia Hệ thống cho đến khi xong trách nhiệmthanh toán theo quy định;

c) trường hợp tổ chức tham gia Hệthống vẫn giải thể, phá sản, hoàn thành tồn tại theo pháp luật của điều khoản thì Hệthống sẽ tự động cập nhật trạng thái dứt Tài khoản tham gia hệ thống theothông tin từ hệ thống thông tin giang sơn về đk doanh nghiệp;

 d) trường hợp tài khoản tham gia Hệthống gồm trạng thái thông tin tài khoản là đang chấm dứt, tạm dứt đối với mục đích nhàthầu thì tổ chức triển khai tham gia khối hệ thống không bảo đảmtư cách hợp lệ theo hình thức tạiđiểm d khoản 1 Điều 5 củaLuật Đấu thầu, Mục 5 Chương I các Mẫu E-HSMQT, E-HSMST, E-HSMT phát hành kèmtheo Thông tứ này.

5. Phục sinh Tài khoảntham gia Hệ thống:

Việc phục sinh Tài khoảntham gia khối hệ thống sau khi đã tạm xong hoặc kết thúc theo pháp luật tại điểm avà điểm c khoản 4 Điều này được triển khai theo giải đáp sử dụng.

6. Các bước và thời hạn cách xử trí hồ sơ:

Trung trọng tâm có nhiệm vụ xử lý hồ nước sơquy định trên khoản 1, khoản 3, các điểm a, b, d khoản 4 cùng khoản 5 Điều nàytrong vòng 02 ngày làm cho việc kể từ thời điểm nhận được yêu ước trên hệ thống đồng thờithông báo công dụng xử lý cho tổ chức triển khai tham gia hệ thống qua bảng thông báo trênHệ thống, thư năng lượng điện tử (e-mail), vận dụng trên thiết bị di động cầm tay hoặc các kênhthông tin khác với được hướng dẫn chi tiết trong trả lời sử dụng.

Điều 8. Quản lý tàikhoản và sử dụng chứng thư số

1. Chế tác lập tài khoản nghiệp vụ:

Tài khoản tham gia khối hệ thống tạo, phân quyềncho tài khoản nghiệp vụ tương xứng với các vai trò của tổ chức triển khai tham gia Hệ thốngđược cách thức tại những điểm a, b, c với d khoản 9 Điều 3 của Thông tứ này; khóa,mở khóa; thiết lập cấu hình lại mật khẩu, bề ngoài xác thực, thiết bị xác xắn đăngnhập cho thông tin tài khoản nghiệp vụ.

2. Sử dụng chứng thư số bên trên Hệ thống:

a) tổ chức được cấp chứng thư số theoquy định trên khoản 7 Điều 3 của Thông tư này lúc tham gia hệ thống phải đăng kýsử dụng chứng từ số theo phía dẫn sử dụng. Chứng thư số áp dụng trên Hệthống là chứng từ số được cung cấp cho tổ chức;

b) chứng từ số được thực hiện để chế tác chữký số và bảo đảm tổ chức;

c) Việc đk sửdụng, vắt đổi, hủy thông tin chứng thư số của tổ chức triển khai tham gia hệ thống thựchiện trên khối hệ thống theo khuyên bảo sử dụng;

d) tổ chức tham gia khối hệ thống có tráchnhiệm đảm bảo an toàn tính đúng chuẩn của chứng thư số áp dụng trên Hệ thống.

3. Tổ chức, cá nhân cố tình đăng tảithông tin pháp luật tại Điều 8 cơ chế Đấu thầu mà lại nội dungthông tin này không có thật sẽ ảnh hưởng khóa tài khoản trong 12 tháng.

Điều 9. Gửi, nhấn vănbản năng lượng điện tử trên Hệ thống

1. Văn bạn dạng điện tử hiện tượng tại khoản5 Điều 3 của Thông tư này còn có giá trị pháp lý, làm cửa hàng đối chiếu, so sánh, xácthực thông tin ship hàng công tác tiến công giá, thẩm định, thanh tra, kiểm tra, kiểmtoán và giải ngân cho vay theo chính sách tại khoản 5 Điều 85 của Nghịđịnh số 63/2014/NĐ-CP.

2. Thời gian gửi, dìm văn phiên bản điện tửđược khẳng định căn cứ theo thời hạn thực ghi lại trên Hệ thống. Văn bản điện tửđã gửi thành công được lưu trữ trên Hệ thống.

3. Khi tín đồ sửdụng gởi văn bản điện tử bên trên Hệ thống, khối hệ thống phải bội nghịch hồi cho những người sửdụng về vấn đề gửi thành công hoặc ko thành công.

4. Tổ chức tham gia hệ thống đăng kýthành công trên hệ thống được quyền truy hỏi xuất chứng trạng văn bản điện tử củamình và các thông tin khác trên Hệ thống. Tin tức về lịchsử thanh toán được áp dụng để giải quyết và xử lý tranh chấp (nếu có) về bài toán gửi, nhậnvăn bản điện tử trên Hệ thống.

5. Tổ chức, cá nhân thực hiện tại việcthanh tra, kiểm tra, kiểm toán và quyết toán giải ngân không được yêu cầu cung ứng văn bảngiấy lúc tổ chức, cá thể này rất có thể tra cứu, truy xuất văn bản điện tử tươngứng bên trên Hệ thống, trừ trường hợp buộc phải kiểm tra, chứng thực bằng văn bản gốc.

Điều 10. Điều kiện vềhạ tầng technology thông tin

Tổ chức tham gia hệ thống phải đáp ứngyêu ước về hạ tầng technology thông tin luật pháp tại khoản 1 Điều79 với khoản 1 Điều 80 của giải pháp Đấu thầu với được phía dẫn chi tiết tại Hướngdẫn sử dụng.

Chương II

ĐĂNGTẢI, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU

Mục 1. THÔNG TIN VÀQUY TRÌNH ĐĂNG TẢI TRÊN HỆ THỐNG

Điều 11. Tin tức vềnăng lực, khiếp nghiệm của phòng thầu

1. Tin tức về năng lực, khiếp nghiệmcủa công ty thầu bên trên Hệ thống, gồm những:

a) thông tin chung về công ty thầu;

b) Số liệu về báo cáo tài thiết yếu hằngnăm;

c) thông tin về những hợp đồng đã vàđang thực hiện;

d) tin tức về nhân sự chủ chốt;

đ) thông tin về máy móc, thiết bị;

e) tin tức về uy tín ở trong nhà thầu.

2. Bên thầu công ty động cập nhật thôngtin về năng lực, kinh nghiệm của bản thân mình theo phương pháp tại khoản 1 Điều này trênHệ thống và chịu trách nhiệm trước quy định về tính đúng chuẩn đối cùng với cácthông tin vẫn kê khai bên trên Hệ thống. Ngôi trường hợp đơn vị thầu tự tiến hành việc chỉnhsửa trên Hệ thống, khối hệ thống sẽ lưu lại toàn bộ các tin tức trước và sau khinhà thầu tiến hành chỉnh sửa. Thông tin về năng lực, ghê nghiệm của nhà thầuđược xác thực bằng văn bản ký số trong phòng thầu.

Xem thêm: Người Việt Nam Thuộc Top Nhẹ Cân Nặng Trung Bình Của Người Việt Nam Khá Gầy

3. Công ty thầu đề nghị đính kèm các văn bản,tài liệu để chứng tỏ tính bảo đảm về năng lực, kinh nghiệm, tư liệu đínhkèm sẽ được lưu trữ và làm chủ trên Hệ thống.

4. Ngôi trường hợp công ty thầu kê khai khôngtrung thực nhằm mục tiêu thu được tác dụng tài bao gồm hoặc tác dụng khác hoặc nhằm trốntránh ngẫu nhiên một nghĩa vụ nào thì bị xem như là gian lận theo phương pháp tại khoản 4 Điều 89 của lý lẽ Đấu thầu.

5. Đối với nội dung mức sử dụng tại điểm b khoản 1 Điều này,trường hợpsố liệu về báo cáo tài chủ yếu trên hệ thống đã được update từ khối hệ thống thuếđiện tử và hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì nhà thầukhông buộc phải kê khai số liệu về report tài chính. Đối với sốliệu báo cáo tài chính từ thời điểm năm 2021 trở đi, ngôi trường hợp nhà thầu phát hiện Hệthống chưa update số liệu so với hệ thống thuế năng lượng điện tử thì bên thầu sửa đổicho phù hợp với số liệu đã báo cáo với cơ quan thuế, hệ thống sẽ lưu lại cácphiên bản sửa đổi thông tin ở trong phòng thầu.

Điều 12. Thông tin vềdự án, kế hoạch gạn lọc nhà thầu

1. Thời gian đăng tải:

Thông tin về kế hoạch chắt lọc nhàthầu được chủ chi tiêu (đối cùng với dự án đầu tư chi tiêu phát triển), mặt mời thầu (đối vớimua sắm thường xuyên) đăng cài trên khối hệ thống trong vòng 07 ngàylàm việc, tính từ lúc ngày phê lưu ý kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tin tức cơ bản vềdự án được đăng cài đặt đồng thời với kế hoạch sàng lọc nhà thầu.

2. Tài liệu đính kèm:

Chủ đầu tư (đối với dự án chi tiêu pháttriển), mặt mời thầu (đối với sắm sửa thường xuyên) buộc phải đính kèm Quyết địnhphê duyệt y kế hoạch tuyển lựa nhà thầu trong quy trình đăng tải kế hoạch lựa chọnnhà thầu.

3. Việc lập chiến lược lựachọn đơn vị thầu cho những gói thầu thuộc dự án được triển khai trên cơ sở kế hoạchbố trí vốn cho tất cả dự án, không buộc phải lập kế hoạch chọn lọc nhà thầu theo kếhoạch vốn của từng năm.

Điều 13. Thông báomời quan lại tâm, thông báo mời sơ tuyển, E-TBMQT, E-TBMST

Bên mời thầu đăng tải thông tin mờiquan tâm, thông báo mời sơ tuyển, E-TBMQT, E-TBMST trên khối hệ thống theo tiến độtổ chức lựa chọn nhà thầu và cân xứng với thời hạn tổ chức chắt lọc nhà thầutrong kế hoạch sàng lọc nhà thầu được phê duyệt. Bài toán sửa đổi, hủy thông tin mờiquan tâm, thông tin mời sơ tuyển, E-TBMQT, E-TBMST chỉ được thựchiện trước thời điểm đóng thầu, trừ ngôi trường hợp không tồn tại nhà thầu nộp làm hồ sơ quantâm, làm hồ sơ dự sơ tuyển, E-HSQT, E-HSDST.

Điều 14. Phạt hành,sửa đổi, hiểu rõ hồ sơ mời quan liêu tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMQT, E-HSMST

1. Phát hành:

a) làm hồ sơ mời quan lại tâm, hồ sơ mời sơtuyển, E-HSMQT, E-HSMST được gây ra miễn tầm giá trên hệ thống ngay sau thời điểm đăngtải thành công thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời quan tâm, E-TBMQT,E-TBMST. Trong quá trình đăng tải thông tin mời sơ tuyển, thông báo mời quantâm, E-TBMQT, E-TBMST, mặt mời thầu đề nghị đính kèm các tài liệu sau đây:

- đưa ra quyết định phê chuyên chú hồ sơ mời quantâm, làm hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMQT, E-HSMST;

- hồ sơ mời quan liêu tâm, hồ sơ mời sơtuyển, E-HSMQT, E-HSMST đã làm được phê duyệt.

Chủ đầu tư, bên mời thầu không đượcphát hành phiên bản giấy hồ sơ mời quan liêu tâm, hồ sơ mời sơ tuyển cho nhà thầu. Trườnghợp nhà đầu tư, bên mời thầu phân phát hành bản giấy mang lại nhà thầu thì phiên bản giấy khôngcó giá bán trị pháp luật để lập, đánh giá hồ sơ quan tiền tâm, hồ sơ dự sơ tuyển.

b) ngôi trường hợp văn bản của làm hồ sơ mờiquan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMQT, E-HSMST được đăng thiết lập trên hệ thống cósự sai khác với nội dung của làm hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMQT,E-HSMST được phê duyệt thì hồ sơ mời quan liêu tâm, làm hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMQT,E-HSMST phát hành trên khối hệ thống là đại lý để lập, nhận xét hồ sơ quan tâm, hồ sơdự sơ tuyển, E-HSQT, E-HSDST.

2. Sửa đổi:

a) Đối với chọn lọc nhà thầu ko quamạng, trườnghợpsửađổi làm hồ sơ mờiquan tâm, làm hồ sơ mời sơ tuyển sau khoản thời gian phát hành, bên mời thầu đề xuất đăng sở hữu cáctài liệu theo 1 trong các hai cách tiếp sau đây trên Hệ thống:

- ra quyết định sửa đổi kèmtheo phần đa nội dung sửa thay đổi hồ sơ mời quan tâm, làm hồ sơ mờisơ tuyển;

- quyết định sửa đổi cùng hồ sơ mờiquan tâm, làm hồ sơ mời sơ tuyển đã được sửa đổi, trong hồ sơ mời quan liêu tâm, hồ nước sơmời sơ tuyểnđã được sửa đổiphảithể biểu hiện rõ nội dung sửa đổi.

b) Đối với chọn lựa nhà thầu qua mạng,trườnghợpsửađổi E-HSMQT,E-HSMSTsau lúc phát hành, bên mời thầu nên đăng tải những tài liệu dưới đây trên Hệthống:

- ra quyết định sửa thay đổi kèmtheo số đông nội dung sửa đổi E-HSMQT, E-HSMST;

- E-HSMQT, E-HSMST đã có được sửa đổi.

3. Làm cho rõ:

a) ngôi trường hợp nên làm rõhồsơ mời quan liêu tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMQT, E-HSMST, nhà thầu giữ hộ đề nghịlàmrõ đếnbên mời thầu thôngqua hệ thống trong khoảng thời gian tối thiểu 03 ngày làmviệc trước thời gian ngày có thời khắc đóng thầu;

b) mặt mời thầu đăng thiết lập văn bạn dạng làmrõ hồsơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMQT, E-HSMST trên Hệ thốngtrong khoảng thời hạn tối thiểu 02 ngày thao tác làm việc trước ngày có thời gian đóngthầu;

c) Nội dung nắm rõ hồ sơ mời quantâm, làm hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMQT, E-HSMST ko được trái vớinội dung của hồsơ mời quan liêu tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMQT, E-HSMST đã có được phê duyệt.Trường phù hợp việc tiếp nhận nội dung yêu thương cầu hiểu rõ hồ sơ mời quan liêu tâm,hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMQT, E-HSMST dẫn đến yêu cầu sửa đổi hồ sơ mờiquan tâm, làm hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMQT, E-HSMST thì việc sửa đổi hồ sơ mờiquan tâm, làm hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMQT, E-HSMST triển khai theo quyđịnh tại khoản 2 Điều này trên các đại lý tuân thủ thời gian theo công cụ tại điểm m khoản 1 Điều 12 của hình thức Đấu thầu.

Điều 15. Danh sáchngắn

1. Thời gian đăng tải:

Bên mời thầu đăng tải danh sách ngắntrên khối hệ thống trong vòng 07 ngày làm cho việc, kể từ ngày danh sách ngắn được phêduyệt.

2. Tài liệu thêm kèm:

Bên mời thầu đính kèm đưa ra quyết định phêduyệt list ngắn trong quá trình đăng tải list ngắn.

Điều 16. Thông báomời thầu, E-TBMT

Bên mời thầu đăng tải thông tin mờithầu, E-TBMT trên khối hệ thống theo tiến độ tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu và phù hợpvới thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch chọn lựa nhà thầu đượcphê duyệt. Câu hỏi sửa đổi, hủy thông báo mời thầu, E-TBMT chỉ được thực hiện trướcthời điểm đóng góp thầu, trừ ngôi trường hợp không có nhà thầu làm sao nộp hồ sơ dự thầu,E-HSDT.

Điều 17. Vạc hành,sửa đổi, nắm rõ hồ sơ mời thầu, E-HSMT

1. Phân phát hành:

a) Trong quy trình đăng mua thông báomời thầu, E-TBMT, mặt mời thầu đề xuất đính kèm các tài liệu sau đây:

- ra quyết định phê săn sóc hồ sơ mời thầu,E-HSMT;

- hồ sơ mời thầu, E-HSMT đã làm được phêduyệt;

Đối với tuyển lựa nhà thầu ko quamạng, hồ sơ mời thầu được thi công trên khối hệ thống ngay sau khoản thời gian đăng tải thànhcông thông báo mời thầu. Ngôi trường hợp chào bán hồ sơ mời thầu (bản điện tử đã pháthành bên trên Hệ thống) thì lúc nộp làm hồ sơ dự thầu công ty thầu yêu cầu trả chobên mời thầu một lượng tiền bằng giá cả hồ sơ mời thầu theo cơ chế tại khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Mặt mời thầukhông được chế tạo hồ sơ mời thầu phiên bản giấy mang đến nhà thầu, ngôi trường hợp mặt mờithầu phát hành bạn dạng giấy cho nhà thầu thì phiên bản giấy không có giá trị pháp luật đểlập, nhận xét hồ sơ dự thầu.

b) ngôi trường hợp văn bản của làm hồ sơ mờithầu, E-HSMT được đăng cài đặt trên hệ thống có sự sai không giống với nội dung của hồ nước sơmời thầu, E-HSMT được phê xem xét thì làm hồ sơ mời thầu, E-HSMT thành lập trên Hệthống là đại lý để lập, review hồ sơ dự thầu, E-HSDT.

2. Sửa đổi:

a) Đối với sàng lọc nhà thầu không quamạng, trườnghợpsửađổi hồsơ mời thầusau lúc phát hành, mặt mời thầu bắt buộc đăng tải những tài liệu theo một tronghai cách dưới đây trên Hệ thống:

- đưa ra quyết định sửa đổi kèmtheo mọi nội dung sửa đổi hồ sơ mời thầu;

- đưa ra quyết định sửa đổi cùng hồ sơ mờithầu đã có sửa đổi, trong hồ sơ mời thầu đã có được sửa đổi bắt buộc thểhiện rõ nội dung sửa đổi.

b) Đối với chọn lọc nhà thầu qua mạng,trườnghợpsửađổi E-HSMT sau khi pháthành, mặt mời thầu buộc phải đăng tải các tài liệu sau đây trên Hệ thống:

- ra quyết định sửa thay đổi kèmtheo rất nhiều nội dung sửa đổi E-HSMT;

- E-HSMT đã làm được sửa đổi.

3. Làm cho rõ:

a) Đối với gạn lọc nhà thầu không quamạng, trườnghợp cần làm rõ hồ sơ mời thầu, nhà thầu phải gửi đề nghị nắm rõ đến mặt mờithầu thôngqua khối hệ thống tốithiểu 03 ngày thao tác làm việc (đối cùng với đấu thầu trong nước), về tối thiểu 05 ngày làmviệc (đối cùng với đấu thầu quốc tế) trước ngày có thời gian đóng thầu để xem xét,xử lý.

Đối với sàng lọc nhà thầu qua mạng,trường thích hợp cần hiểu rõ E-HSMT, công ty thầu bắt buộc gửi đề nghị nắm rõ đến bên mờithầu thôngqua khối hệ thống tốithiểu 03 ngày thao tác trước ngày có thời điểm đóng thầu giúp thấy xét, xử lý.

b) mặt mời thầu tiếpnhận văn bản yêu mong làm rõ trong phòng thầu với đăng cài văn phiên bản làmrõ làm hồ sơ mời thầu, E-HSMT trên hệ thống trong khoảng thời gian tối thiểu 02ngày thao tác làm việc trước ngày có thời gian đóng thầu;

c) Nội dung làm rõ hồ sơ mờithầu, E-HSMTkhông được trái với câu chữ của làm hồ sơ mời thầu, E-HSMT đã có được phê duyệt.Trường phù hợp việc tiếp nhận nội dung yêu thương cầu làm rõ hồ sơ mời thầu,E-HSMTdẫn đến bắt buộc sửa thay đổi hồ sơ mời thầu, E-HSMT thì vấn đề sửa đổi hồ sơ mờithầu, E-HSMTthực hiện theo lao lý tại khoản 2 Điều này trên cửa hàng tuân thủ thời hạn theoquy định trên điểm m khoản 1 Điều 12 của nguyên tắc Đấu thầu cùng điểm c khoản 2 Điều 64 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP;

d) vào trường hợp bắt buộc thiết, bên mờithầu tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để thương lượng về rất nhiều nội dung trong hồ nước sơmời thầu, E-HSMT mà những nhà thầu chưa rõ. Bên mời thầu đăng download giấy mời thamdự họp báo hội nghị tiền đấu thầu bên trên Hệ thống. Nội dung trao đổi giữa bên mời thầu vànhà thầu phải được bên mời thầu lưu lại thành biên bạn dạng và đăng thiết lập trên Hệthống trong thời gian tối đa 02 ngày có tác dụng việc, kể từ ngày ngừng hội nghị tiềnđấu thầu.

Điều 18. Hủy, giahạn, sửa đổi tin tức đã đăng tải

Việc hủy, gia hạn, sửa đổi thông tinđã đăng download được thực hiện theo chỉ dẫn sử dụng.

Điều 19. Hiệu quả lựachọn công ty thầu

1. Thời gian đăng tải:

Bên mời thầu đăng tải kết quả lựa chọnnhà thầu trên khối hệ thống trong vòng 07 ngày có tác dụng việc, tính từ lúc ngày phê để mắt kếtquả gạn lọc nhà thầu.

2. Tài liệu đi cùng bao gồm:

a) đưa ra quyết định phê duyệt công dụng lựachọn bên thầu;

b) báo cáo đánh giá bán E-HSDT đối với lựachọn công ty thầu qua mạng (đăng tải báo cáo đánh giá chỉ tổng hợp, không hẳn nhiên cácphiếu chấm của thành viên trong tổ siêng gia);

c) ngôi trường hợp dự trù của gói thầuđược cẩn thận trong quá trình phát hành E-HSMT hoặc lúc xử lý trường hợp theo khoản 8 Điều 117 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP nhưng kế hoạchlựa lựa chọn nhà thầu đã có đăng tải thì bên mời thầu cập nhật dự toán và đínhkèm quyết định phê duyệt y dự toán.

3. Đối cùng với gói thầu buôn bán hàng hóaphải công khai cụ thể thông tin về những hạng mục hàng hóa trúng thầu bao gồmdanh mục hàng hóa, cam kết mã hiệu, trình bày hàng hóa, xuất xứ, khối lượng, đơn giátrúng thầu.

Điều 20. Quy trìnhđăng thiết lập trên Hệ thống

Quy trình đăng tải thông tin tại các Điều11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 với 19 của Thông tư này được thực hiện theo Hướngdẫn sử dụng.

Mục 2. TRÁCH NHIỆM CỦACÁC BÊN

Điều 21. Trách nhiệmcủa nhà đầu tư

1. Tiến hành các trọng trách theo quyđịnh tại các khoản 1, 5, 8, 10 với 13 Điều 74 của khí cụ Đấu thầu.

2. Chịu trách nhiệmtrước lao lý về tính chính xác và trung thực của các thông tin đang đăngký, đăng sở hữu lên hệ thống khiđăng nhập bởi Tàikhoản tham gia khối hệ thống của mình.

3. Bình chọn và xác nhận việc đăng tảicác thông tin của chính bản thân mình trên Hệ thống.

4. Làm chủ và chịu trách nhiệm trongviệc phân quyền cho những Tài khoản nghiệp vụ khớp ứng với vai trò của mình; thống trị việcsử dụng chứng thư số trên Hệ thống.

Điều 22. Trách nhiệmcủa bên mời thầu

1. Triển khai các trọng trách theo quyđịnh tại các điểm a, b, c, d, k khoản 1 và những điểm a, b, c, đ,e, k khoản 2 Điều 75 của mức sử dụng Đấu thầu.

2. Đăng tải lên hệ thống thông tin vềnhà thầu nước ngoài trúng thầu tại việt nam theo Phụlục 7 phát hành kèm theo Thông bốn này, bài toán đăng tải tiến hành theo Hướngdẫn sử dụng. Tin tức được gởi đồng thời đến Cục làm chủ đấu thầu, cỗ Kếhoạch và Đầu tư trong tầm 07 ngày làm việc, tính từ lúc ngày phê duyệt hiệu quả lựachọn đơn vị thầu theo phương tiện tại điểm c khoản 1 Điều 128 củaNghị định số 63/2014/NĐ-CP.

3. Đối với gói thầu được tổ chức triển khai đấuthầu quốc tế, mặt mời thầu đề xuất đăng tải tin tức quy định tại những Điều 13,15, 16, 18 cùng 19 của Thông tư này bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

4. Mặt mời thầu phải chịu trách nhiệmvề tính thống duy nhất của tài liệu đăng download trên khối hệ thống với tài liệu đã có phêduyệt. Ngôi trường hợp tất cả sự không đúng khác thân tài liệu được đăng tải trên khối hệ thống vớitài liệu đã có được phê để mắt thì tài liệu đăng cài trên khối hệ thống sẽ là các đại lý pháplý nhằm thực hiện.

5. Theo dõi, update các thông tin đãđăng sở hữu trên khối hệ thống và các thông tin mà hệ thống phản hồi.

6. Làm chủ và phụ trách trongviệc phân quyền cho các Tài khoản nghiệp vụ tương ứng với vai trò của mình;quản lý bài toán sử dụng chứng thư số bên trên Hệ thống.

Điều 23. Trách nhiệmcủa nhà thầu

1. Đăng ký kết tham gia khối hệ thống để đượcphê để mắt theo quy định tại Điều 7 của Thông tứ này trước thời gian đóng thầunhằm bảo đảm an toàn tư phương pháp hợp lệ theo giải pháp tại điểm d khoản 1Điều 5 của nguyên lý Đấu thầu.

2. Triển khai các trọng trách theo quyđịnh tại những khoản 1, 2, 3, 4 cùng 5 Điều 77 của biện pháp Đấu thầu.

3. Cung cấp, đăng tải thông tin về đấuthầu trên Hệ thống, đảm bảo an toàn tuân thủ những quy định tại Điều 80của qui định Đấu thầu với Điều 7 của Nghị định số 63/2014/ NĐ-CP.

4. Quản lý tài khoản thâm nhập Hệthống, chứng từ số đk trên Hệ thống.

Điều 24. Trách nhiệmcủa Trung tâm, Doanh nghiệp dự án e-GP với Báo Đấu thầu

1. Trung tâm có trách nhiệm:

a) quản lý, giám sát vận hành Hệthống, bảo vệ Hệ thống hoạt động ổn định, liên tục, an toàn, bảo mật;

b) sản xuất tài liệu khuyên bảo sửdụng; hỗ trợ tổ chức tham gia khối hệ thống trong quá trình đăng ký, cung cấp,đăng tải tin tức và sàng lọc nhà thầu qua mạng;

c) cung cấp các thương mại & dịch vụ tuyên truyền,đào tạo, phía dẫn tổ chức tham gia hệ thống và triển khai các dịch vụ liênquan đến tin tức về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu qua mạng;

d) Phối hợp với Doanh nghiệp dự áne-GP thực hiện trách nhiệm phương pháp tại những khoản 2, 4 cùng 5Điều 85 của hình thức Đấu thầu.

2. Doanh nghiệp dự án e-GP bao gồm tráchnhiệm:

a) triển khai trách nhiệm phương pháp tại Điều 85 của hình thức Đấu thầu;

b) Bảo đảm bình an thông tin, bảo mậtcơ sở dữ liệu của Hệ thống;

c) đảm bảo tính toàn diện củacác làm hồ sơ trên Hệ thống, bao gồm cả việc ngăn chặn hành vi truy cập trái phép, hành vithay cầm hồ sơ bất hòa hợp pháp;

d) đảm bảo an toàn, bình yên bảomậtcho người dùng và thống trị hồ sơ fan dùng; bảo vệ Hệ thống tất cả cơ chế lưuvết theo thời gian, theo hành động trên Hệ thống;

đ) kiến thiết Hệ thống bảo đảm tươngthích cùng với các hệ thống khác; đồ họa thân thiện, thỏa mãn nhu cầu tiêu chuẩn chỉnh tronglĩnh vực technology thông tin; thuận tiện, dễ sử dụng cho các đối tượng người dùng sử dụngHệ thống;

e) có cơ chế quản trị rủi ro khủng hoảng hệ thống(đảm bảo chịu được lưu lại lượng thông tin lớn...);

g) ko được sử dụng những thông tin vềdự án, gói thầu, công ty thầu, nhà đầu tư, bên mời thầu và những thông tin không giống trênHệ thống để giao hàng cho các mục đích ngoài mục tiêu xây dựng, quản lý Hệthống;

h) Đảm bảo khối hệ thống phần cứng đáp ứngyêu cầu.

Doanh nghiệp dự án công trình e-GP chịu tráchnhiệm trước quy định về những nội dung nêu tại các điểm b, c, d, e, g và h khoảnnày. Trường vừa lòng để xảy ra sai sót, Doanh nghiệp dự án e-GP và những cánhân liên quan bị xem xét, xử lý nhiệm vụ theo phương tiện của hòa hợp đồng BOT dựán e-GP và lao lý có liên quan.

3. Báo Đấu thầu bao gồm trách nhiệm:

a) kiểm tra soát, phạt hiện các thông tinkhông hòa hợp lệ theo quy định tại khoản 6 Điều 3 của Thông bốn này và thông báo chochủ đầu tư, bên mời thầu trong thời hạn tối đa là 01 ngày làm việc, tính từ lúc khichủ đầu tư, mặt mời thầu tự đăng tải tin tức trên Hệ thống. Vấn đề thông báođược tiến hành trên Hệ thống, thư điện tử (email), áp dụng trên đồ vật diđộng hoặc những kênh thông tin khác về nội dung tin tức không vừa lòng lệ để công ty đầutư, bên mời thầu trường đoản cú chỉnh sửa, hoàn thiện, đăng download lại trên Hệ thống;

b) Trích xuất thông tin quy định tạicác Điều 13, 15, 16 cùng 18 của Thông bốn này để đăng cài 01 kỳ trên Báo Đấu thầutrong vòng 02 ngày có tác dụng việc, kể từ khi chủ đầu tư, mặt mời thầu từ bỏ đăng tảithông tin lên Hệthống theoquy định tại khoản 3 Điều 8 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

4. Trường hợp để xẩy ra sai sóttrong bài toán đăng tải thông tin về đấu thầu như đăng chậm, sai nội dung hoặc cốtình không đăng tải thông tin gây thiệt hại cho chủ đầu tư, mặt mời thầu, nhàthầu thì Báo Đấu thầu bắt buộc đăng tải thông tin bổ sung, đính chính công khaitheo khí cụ của luật pháp về báo chí. Tùy theo mức độ không nên sót, tổ chức, cánhân liên quan thuộc Báo Đấu thầu còn bị cẩn thận xử lý trách nhiệm theo quyđịnh của luật pháp về cán bộ, công chức, viên chức, pháp luật về bạn lao độngvà lý lẽ khác của pháp luật có liên quan.

Chương III

QUYĐỊNH VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG

Điều 25. Lập, trình,thẩm định, phê chăm nom E-HSMQT, E-HSMST, E-HSMT

1. Bên mời thầu tổ chứclập E-HSMQT,E-HSMST, E-HSMTtrên Hệ thống.Saukhi lập E-HSMQT,E-HSMST, E-HSMT,bên mời thầu trình chủ chi tiêu để chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê để mắt tới E-HSMQT,E-HSMST, E-HSMT.Việc phê chăm nom E-HSMQT,E-HSMST, E-HSMT được triển khai không qua mạng.

2. E-HSMT bắt buộc bao gồmđầy đủ các thông tin quan trọng để làm đại lý cho bên thầu sẵn sàng E-HSDT.Trường hợp nhà đầu tư, mặt mời thầu đăng download E-HSMT ko đầy đủthông tin (như thiếu hụt thiết kế, phiên bản vẽ...) hoặc thông tin không rõ ràng, gây khókhăn mang đến nhà thầu vào việc chuẩn bị E-HSDT thì E-HSMT này là khônghợp lệ; công ty đầu tư, mặt mời thầu cần sửa đổi, bổ sung cập nhật E-HSMT cho phù hợpvà tiến hành đăng tải lại E-HSMT.

3. Đối với góithầu buôn bán hàng hóa, xây lắp, thương mại & dịch vụ phi tư vấn, bảng dữ liệu, tiêu chuẩnđánh giá về tính hợp lệ, yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm trongE-HSMST, E-HSMTđược số hóa dưới dạng webform bên trên Hệ thống. Chủ đầu tư,bên mời thầu không được đính thêm kèm những file yêu ước khác về bảng dữ liệu, tiêuchuẩn đánh giá về tính phù hợp lệ, yêu ước về năng lực, kinh nghiệm trong E-HSMST,E-HSMT.Bảng dữ liệu, tiêu chuẩn chỉnh đánh giá về tính hợp lệ, yêu ước về năng lực, kinhnghiệm không hẳn là bạn dạng được số hóa bên dưới dạng webform sẽ không còn được coi là mộtphần của E-HSMST,E-HSMTvà công ty thầu ko phải thỏa mãn nhu cầu các yêu mong này.

4. Trường hòa hợp gói thầuđã áp dụng sơ tuyển, nếu năng lực và gớm nghiệm ở trong nhà thầu khi nộp E-HSDT cósự biến đổi so với khi tham gia sơ tuyển chọn thì công ty thầu phải update lại năng lựcvà tay nghề của mình.

5. Trường phù hợp E-HSMT có các nội dungdẫn đến hạn chế sự tham gia ở trong phòng thầu hoặc tạo điểm mạnh cho một hoặc một sốnhà thầu gây nên sự tuyên chiến đối đầu không bình đẳng, vi phạm luật quy định tại khoản 2 Điều 12 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP nêu trên Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông bốn này thì mặt mờithầu, tổ chuyên viên không được đào thải E-HSDT không đáp ứng các ngôn từ này.

6. Trường phù hợp thuê tư vấn để thực hiệnvai trò của mặt mời thầu, tổ chuyên gia để đăng thiết lập thông tin, lập E-HSMQT,E-HSMST, E-HSMT, nhận xét E-HSQT, E-HSDST, E-HSDT, đơn vị thuêthực hiện theo phía dẫn sử dụng.

Điều 26. Trách nhiệmcủa bên thầu trong quy trình tham dự thầu

1. Nhà thầu phụ trách về tínhchính xác của những thông tin kê khai bên trên webform cùng file tài liệu thêm kèmtrong quy trình tham dự thầu. đơn vị thầu nhập tin tức theo yêu ước của E-HSMQT,E-HSMST, E-HSMTvà đính thêm kèm các file tài liệu để chế tác thành cỗ E-HSQT, E-HSDST,E-HSDTnhư sau:

a) Thông tin về tính hợp lệ củaE-HSDT:

- Đối với văn bản về bảo đảm dự thầu, bên thầu kêkhai thông tin và thêm kèm phiên bản scan bảo đảm dự thầu;

- Đối với các nội dung còn lại, nhàthầu chỉ kê khai tin tức trên webform nhưng mà không yêu cầu đính kèm bản scan cácvăn bản, tư liệu liên quan.

b) thông tin về năng lực, gớm nghiệm:

- Đối với đúng theo đồng tương tự, năng lựcsản xuất: công ty thầu kê khai với đính kèm file tài liệu liên quan để hội chứng minhthông tin đang kê khai;

- Đối cùng với yêu ước về nguồn lực tàichính: đơn vị thầu kê khai thông tin; trường hợp công ty thầu sử dụng cam đoan cung cấptín dụng để minh chứng nguồn lực tài chính, ngoài câu hỏi phải kê khai thông tin,nhà thầu lắp kèm phiên bản scan cam đoan cung cung cấp tín dụng;

- Đối với lệch giá hằng năm, giá chỉ trịtài sản ròng: kể từ năm 2021 trở đi, Hệ thống tự động trích xuất số liệu về báocáo tài chính từ hệ thống thông tin đất nước về đk doanh nghiệp, Hệ thốngthuế năng lượng điện tử vào hồ sơ năng lực của phòng thầu;

- Đối với những nội dung khác: công ty thầukê khai trên webform mà lại không yêu cầu đính kèm phiên bản scan các văn bản, tư liệu liênquan;

Đối cùng với số liệu về report tài chínhkể từ năm 2021 trở đi, ngôi trường hợp bên thầu phân phát hiện hệ thống chưa update sốliệu so với hệ thống thuế điện tử của những năm từ thời điểm năm 2021 trở đi thì bên thầusửa đổi thông tin cho tương xứng với số liệu đã report với phòng ban thuế; trường hợpsố liệu nhưng mà nhà thầu cập nhật, sửa thay đổi trên khối hệ thống không thống độc nhất vô nhị với sốliệu trên hệ thống thuế điện tử dẫn đến làm sai lệch hiệu quả lựa chọn nhà thầuthì đơn vị thầu bị xem như là gian lận, vi phạm luật khoản 4 Điều 89 củaLuật Đấu thầu.

2. Công ty thầu tất cả trách nhiệm nghiên cứu và phân tích E-HSMQT,E-HSMST, E-HSMTđối với những gói thầu mà lại nhà thầu niềm nở để sẵn sàng E-HSQT, E-HSDST, E-HSDTcho phù hợp với yêu ước của E-HSMQT, E-HSMST, E-HSMT. Trường phù hợp pháthiện E-HSMQT,E-HSMST, E-HSMTcó những nội dung ko rõ ràng, gây trở ngại cho đơn vị thầu vào việc chuẩn chỉnh bịE-HSQT, E-HSDST, E-HSDT thì công ty thầu nên yêu cầu bên mời thầu làm rõ E-HSMQT,E-HSMST, E-HSMTđể chủ đầu tư, mặt mời thầu sửa đổi, bổ sung cập nhật các tài liệu này mang lại phù hợp.

3. Bên thầu có nhiệm vụ theo dõi, cậpnhật các thông tin bên trên Hệ thống so với gói thầu mà lại nhà thầu ân cần hoặctham dự. Trường phù hợp xảy ra những sai sót do không tuân theo dõi, update thông tintrên hệ thống dẫn đến bất lợi cho nhà thầu trong quy trình tham dự thầu baogồm: chũm đổi, sửa đổi về E-HSMQT, E-HSMST, E-HSMT, thời gian nộpE-HSQT, E-HSDST, E-HSDT, thời gian hiểu rõ E-HSQT, E-HSDST, E-HSDT, thời gianthương thảo đúng theo đồng và những nội dung khác thì công ty thầu phải tự chịu đựng trách nhiệmvà chịu bất lợi trong quy trình tham dự thầu.

4. Ngôi trường hợp người đạidiện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho giám đốc bỏ ra nhánh, giám đốc côngty con hạch toán phụ thuộc, người có quyền lực cao xí nghiệp... để tiến hành các công việctrong quá trình tham dự thầu thì việc tham dự thầu trên hệ thống phải được thựchiện bằng thông tin tài khoản tham gia Hệ thống ở trong nhà thầu nhưng không được áp dụng tài khoảntham gia khối hệ thống của chi nhánh, công ty con, xí nghiệp... Đối với ngôi trường hợpsử dụng thông tin tài khoản tham gia khối hệ thống của trụ sở hoặc các đơn vị phụ thuộc(hạch toán phụ thuộc) thì nhà thầu đang bị coi là không đáp ứng nhu cầu về tư bí quyết hợp lệtheo lý lẽ tại khoản 1 Điều 5 của qui định Đấu thầu.

Điều 27. Giấy phépbán mặt hàng và sản phẩm & hàng hóa mẫu

1. Bản thảo bán hàng:

a) trường hợp sản phẩm & hàng hóa của gói thầu là sản phẩm & hàng hóa thôngthường, thông dụng, sẵn tất cả trên thị trường, đã có được tiêu chuẩn chỉnh hóa và được bảohành theo quy định ở trong nhà sản xuất, vào E-HSMT ko được yêu mong nhà thầuphải nộp giấy phép bán sản phẩm của nhà cung cấp hoặcgiấy ghi nhận quan hệ công ty đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương;

b) ngôi trường hợp hàng hóa của gói thầu làhàng hóa quánh thù, phức tạp cần gắn thêm với trách nhiệm của phòng sản xuấttrong việc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng như bảo hành, bảo trì, sửa chữa,cung cấp phụ tùng, vật tứ thay thế, dịch vụ cung ứng kỹ thuật và các dịch vụ liênquan khác thì trong E-HSMT rất có thể yêu ước nhà thầu tham dự thầu phải hỗ trợ giấy phép bánhàng ở trong nhà sản xuất;

Trường đúng theo E-HSMT giới thiệu yêu cầu cụthể về giấy phép bán hàng (giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy camkết cung ứng kỹ thuật, bảo hành của công ty sản xuất...) thì đơn vị thầu chỉ việc xuấttrình một trong các tài liệu sau đây trước