Tin tức – Sự kiện
Trung học cơ sở
Tiểu học
Mầm non
Công nghệ thông tin

Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.

*

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

1. Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh là cơ quan chuyên môn thuộcUBND tỉnh, tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước vềgiáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đàotạo, tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơsở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp vănbằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

Đang xem: Sở giáo dục đào tạo bắc ninh

2. Sở Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tàikhoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBNDtỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụcủa Bộ Giáo dục và Đào tạo.

a) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, chươngtrình, dự án, đề án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hànhchính nhà nước, quyết định, chỉ thị về lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền quảnlý của UBND tỉnh để phát triển giáo dục;

b) Dự thảo mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh đối với các cơ sởgiáo dục thuộc phạm vi quản lý của địa phương để UBND tỉnh trình HĐND tỉnhquyết định theo quy định của pháp luật;

c) Dự thảo các quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với người đứngđầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, cácPhòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện và các văn bản khác thuộc thẩmquyền ban hành của UBND tỉnh về lĩnh vực giáo dục.

a) Dự thảo các quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập,chia, tách, giải thể, chuyển đổi loại hình các cơ sở giáo dục (bao gồm cả cáccơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài):trường trung cấp chuyên nghiệp; trường trung học phổ thông, trường phổ thông cónhiều cấp học, trong đó có cấp học trung học phổ thông; trung tâm giáo dụcthường xuyên; trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp; trường bồi dưỡng cánbộ quản lý giáo dục tỉnh (nếu có); trung tâm ngoại ngữ, tin học và các cơ sởgiáo dục khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của UBND tỉnh;

b) Dự thảo quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Giáo dục và Đàotạo với các Sở có liên quan và UBND cấp huyện.

3. Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản quyphạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các nội dung khácvề giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

4. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, thanh tra công tácchuyên môn nghiệp vụ các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, các Phòng Giáo dục vàĐào tạo về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục; côngtác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ, kiểm định chấtlượng giáo dục; công tác phổ cập giáo dục, chống mù chữ, xây dựng xã hội họctập trên địa bàn và các hoạt động giáo dục khác theo hướng dẫn của Bộ Giáo dụcvà Đào tạo;

5. Quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệpđối với các trường trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Sở theo quy định của BộGiáo dục và Đào tạo;

6. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáodục các cơ sở giáo dục quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 của Quy định này;

7. Hướng dẫn xây dựng và tổng hợp kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng côngchức, viên chức của các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh;tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

8. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học – côngnghệ tiên tiến trong giáo dục; tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương;quản lý công tác nghiên cứu khoa học – công nghệ trong các cơ sở giáo dục trựcthuộc Sở; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhànước và chuyên môn nghiệp vụ được giao;

9. Tổ chức xây dựng, nhân điển hình tiên tiến và thực hiện côngtác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn tỉnh;

10. Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về các hoạt động có liên quanđến lĩnh vực giáo dục của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở địa phương;hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ trong lĩnhvực giáo dục ở địa phương theo quy định của pháp luật;

11. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định các điều kiện,tiêu chuẩn để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư về giáo dục đốivới các tổ chức, cá nhân nước ngoài; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động; hướngdẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục có sự thamgia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật;

12. Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước các tổ chức dịch vụ đưa ngườiđi du học tự túc ngoài nước theo quy định của pháp luật;

14. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục; huyđộng, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn; kiểmtra việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dụccông lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

15. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục xác định vị trí việc làm, sốngười làm việc; tổng hợp vị trí việc làm, số người làm việc của các cơ sở giáodục trực thuộc Sở hàng năm; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục vị tríviệc làm, số người làm việc đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; tổ chức thựchiện và kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, hợp đồng, điều động, luân chuyển,biệt phái và thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức của các cơ sởgiáo dục trực thuộc Sở và công chức của Sở Giáo dục và Đào tạo;

16. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chứcthuộc Sở và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệmlại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức người đứng đầu, cấp phó củangười đứng đầu các tổ chức thuộc Sở và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; côngnhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệutrưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quảnlý nhà nước của UBND tỉnh, bao gồm cả các trường cao đẳng tư thục đóng trên địabàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh;

17. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư cụthể hóa các tiêu chuẩn, định mức kinh phí giáo dục địa phương; hướng dẫn xâydựng và lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm đối với các cơ sở giáo dục trựcthuộc Sở; quyết định giao dự toán chi ngân sách giáo dục đối với các cơ sở giáodục trực thuộc Sở sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; xác định,cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm trình cơ quan có thẩmquyền phê duyệt; kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợppháp khác của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh;

18. Giúp UBND tỉnh thực hiện kiểm tra việc tuân thủ pháp luật vềgiáo dục trong việc bảo đảm các điều kiện thành lập trường, hoạt động giáo dục,mở ngành đào tạo, công khai chất lượng giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượnggiáo dục, việc đào tạo gắn với nhu cầu xã hội đối với các cơ sở giáo dục đạihọc trên địa bàn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

19. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành tiết kiệm,phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theoquy định của pháp luật;

20. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm,báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục của địa phương với UBND tỉnhvà Bộ Giáo dục và Đào tạo;

21. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quyđịnh của pháp luật và của UBND tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnhgiao.

Xem thêm: Phần Mềm Chỉnh Sửa Ảnh Trên Windows Phone 1, Phần Mềm Chỉnh Sửa Ảnh Trên Windows Phone

b) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Giám đốcSở Nội vụ trình UBND tỉnh quyết định cụ thể các phòng chuyên môn, nghiệp vụthuộc Sở;

c) Cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, gồm: TrườngCao đẳng Sư phạm, trường trung cấp chuyên nghiệp (không bao gồm các trường caođẳng, trung cấp chuyên nghiệp công lập của các Bộ đóng trên địa bàn); trườngtrung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp họctrung học phổ thông; trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp; trung tâm giáodục thường xuyên; Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng giáo dục và các cơsở giáo dục trực thuộc khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của UBNDtỉnh.

Căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý biên chế côngchức, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng vị trí việc làm vàcơ cấu công chức theo ngạch, trình UBND tỉnh phê duyệt và quyết định số biênchế công chức hàng năm của Sở Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm đủ biên chế côngchức theo vị trí việc làm để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

1. Căn cứ nội dung quy định trên, Giám đốc Sở Giáo dục vàĐào tạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã, thành phố triển khai tổ chức thực hiện.

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm quy địnhcụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức trực thuộc;ban hành quy chế làm việc của Sở; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trựcthuộc ban hành quy chế làm việc.

Xem thêm:

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc,Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh(thông qua Sở Nội vụ) để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Liên kết hữu ích : Trang tin tức baodantrinhiều bạn đọc,tin tức tiêu dùng,tuoi tre online,thanh nien online,tieu dung so,tieu dung online,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *