Những Từ Nối Câu Trong Tiếng Anh

Từ nối trong giờ Anh là nhà điểm ngữ pháp ít được bạn học tiếng Anh nhắc và quan tâm nhiều.

Bạn đang xem: Những từ nối câu trong tiếng anh

Tuy nhiên, giả dụ như không có từ nối liên kết thì câu văn của các bạn sẽ trở yêu cầu rời rạc với thiếu logic. Trong nội dung bài viết này, Step Up vẫn tổng đúng theo lại toàn bộ các loại từ nối trong tiếng Anh. Những kiến thức và kỹ năng này để giúp bạn giao tiếp cũng tương tự làm văn “mượt mà” rộng đấy, đừng làm lơ nhé!


1. Từ nối trong giờ Anh là gì?

Định nghĩa: từ bỏ nối trong tiếng Anh (còn hotline là Linking words tuyệt Transitions), được dùng để liên kết giữa các câu, góp cả đoạn văn ngặt nghèo hơn, mạch lạc hơn. Trong một câu giỏi đoạn văn, nếu như như không có từ nối, chắc chắn những câu nói của bạn sẽ rất rời rạc với gây thiếu logic.

*
*
*
*

Bài tập: Điền từ bỏ nối trong tiếng Anh bằng cách chọn câu trả lời đúng:

1. _____________ you study harder, you won’t win the scholarship.A. UnlessB. BecauseC. IfD. In order that2. Our teacher explained the lesson slowly ______________ we might understand him.A. AndB. So thatC. If notD. Or3. The countryside air is fresh,________________, it’s not polluted.A. HoweverB. WheneverC. MoreoverD. Beside4. __________ he goes lớn the museum with me, I will go alone.A. Because ofB. BecauseC. UnlessD. When5. They asked me khổng lồ wait for them; ____________, he didn’t turn back.A. ButB. HoweverC. SoD. Therefore6. My mother was sick._________________, I had to stay at home to look after her.A. ButB.

Xem thêm: Ip5 Và 5S Khác Nhau Như Thế Nào, Màn Hình Iphone 5 Và 5S Có Giống Nhau Không

HoweverC. SoD. Therefore7. __________ the brightness room, we couldn’t sleep.A. Because ofB. Since

C. AlthoughD. In spite of8. It was already 6p.m, ______________ we closed our office & went home.A. ThereforeB. ButC. HoweverD. So9. _____________ he knew the danger of smoking, he couldn’t give it up.A. SinceB. ThoughC. Because ofD. Despite10. _________________ he had to vày homework, he still attended your tiệc ngọt yesterday.A. BecauseB. In spite ofC. Because ofD. AlthoughĐáp án:1. A2. B3. C 4. C5. B6. D7. A8. D9. B10. D