Một người đi xe đạp trong 3 giờ

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Một tín đồ đi xe đạp điện trong 3 giờ


Bạn đang xem: Một người đi xe đạp trong 3 giờ

*

một bạn đi xe đạp trong 3 giờđầu mỗi giờ đi được12,5km ,trong hai giờ sau mỗi giờ đi được 13,75km.hỏi trên cả quãng con đường trung bình mỗi giờ tín đồ đó đi được mấy km?


Xem thêm: Có Nên Lên Ios 10 Cho Iphone 6, Tổng Hợp Cảm Nhận Về Ios 10 Trên Iphone 6/6 Plus

*

1 bạn đi xe đạp điện trong 3h đầu ,mỗi tiếng đi được 12,5km .trong 2 giờ sau mỗi giờ đi được 13,75km.hỏi bên trên cả quãng mặt đường ,trung bình từng giờ người đó đi được bao nhiêu km?


*

3 tiếng đầu đi được số ki lô mét là :

12,5 x 3 = 37,5 ( km )

2 tiếng sau đi được số ki lô mét là :

13,75 x 2 = 27,5 ( km )

Trung bình từng giờ đi được số ki lô mét là :

( 37,5 + 27,5 ) : ( 3 + 2 ) = 13,6 ( km )

Đáp số : 13,6 km

3 giờ đầu đi được số ki lô mét là :

12,5 x 3 = 37,5 ( km )

2 giờ sau đi được số ki lô mét là :

13,75 x 2 = 27,5 ( km )

Trung bình mỗi giờ đi được số ki lô mét là :

( 37,5 + 27,5 ) : ( 3 + 2 ) = 13,6 ( km )

Đáp số : 13,6 km

Một tín đồ đi xe đạp trong 3 giờ đầu, từng giờ đi được 12,5km trong2 tiếng sau, mỗi giờ đi được 13,75km . Hỏi trên cả quãng con đường , trung bình từng giờ bạn đó đi được bao nhiêu km

3 tiếng đầu người đi xe đạp điện đó đi được :

12,5×3=37,5(km)" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">12,5×3=37,5(km)

2 giờ đồng hồ sau tín đồ đi xe đạp đóđi được :

13,75×2=27,5(km)" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">13,75×2=27,5(km)

Trung bình từng giờ tín đồ đi xe đạp điện đó đi được :

(37,5+27,5)÷(3+2)=13(km)" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">(37,5+27,5)÷(3+2)=13(km)

Đáp số :13km" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">13km

Trong tía giờ đầu đi được số lượng kilomet là

(12,5.3=37,5left(km ight))

Trong nhì giờ sau đi được số lượng km là

(13,75.2=27,5left(km ight))

Trên cả quãng đường, trung bình từng giờ tín đồ đó đi được số lượng kilomet là

(left(37,5+27,5 ight):left(2+3 ight)=13left(km ight))

Một người đi xe đạp trong 3h đầu, mỗi giờ đi được 12,5 km trong 2 tiếng sau , từng giờ đi được 13,75km . Hỏi trên cả quãng đường , trung bình từng giờ người đó đi được bao nhiêu km

3 giờ đầu bạn đi xe đạp đó đi được :

(12,5 imes3=37,5left(km ight))

2 tiếng sau bạn đi xe đạp điện đóđi được :

(13,75 imes2=27,5left(km ight))

Trung bình mỗi giờ tín đồ đi xe đạp đó đi được :

(left(37,5+27,5 ight)divleft(3+2 ight)=13left(km ight))

Đáp số : (13km)

Một người đi xe đạp trong 3h đầu, từng giờ đi được 12,5 km trong 2 tiếng đồng hồ sau , mỗi giờ đi được 13,75km . Hỏi trên cả quãng đường , trung bình từng giờ tín đồ đó đi được từng nào km

Một bạn đi xe đạp trong 3h đầu, từng giờ đi được 12,5 km trong 2 giờ sau , mỗi giờ đi được 13,75km . Hỏi bên trên cả quãng con đường , trung bình từng giờ fan đó đi được từng nào km

3 giờ đầu người đi xe đạp đó đi được :

12,5×3=37,5(km)12,5×3=37,5(km)

2 giờ đồng hồ sau người đi xe đạp điện đóđi được :

13,75×2=27,5(km)13,75×2=27,5(km)

Trung bình mỗi giờ fan đi xe đạp đó đi được :

(37,5+27,5)÷(3+2)=13(km)(37,5+27,5)÷(3+2)=13(km)

Đáp số :13km

Một fan đi xe đạp điện trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đi được 12,5 km trong 2 tiếng sau , mỗi giờ đi được 14,75km . Hỏi trên cả quãng con đường , trung bình từng giờ bạn đó đi được bao nhiêu km

(3)giờ đầu bạn đó đi được quãng con đường là:

(12,5 imes3=37,5left(km ight))

(2)giờ sau tín đồ đó đi được quãng mặt đường là:

(14,75 imes2=29,5left(km ight))

Trung bình từng giờ người đó đi được số ki-lô-mét là:

(left(37,5+29,5 ight)divleft(3+2 ight)=13,4left(km ight))

giải:

trong 3h đầu người đó đi được số ki-lô-mét là:

3x12,5=37,5(km)

Trong 2 tiếng đồng hồ sau,mỗi giờ đồng hồ đi được số ki-lô-mét là:

2x14,75=29,5(km)

Trung bình từng giờ người đó đi được số ki-lô-mét là:

(37,5+29,5):(3+2)=13,4(km)

ĐS:13,4 km

Chúc bàn sinh hoạt tốt!

Một fan đi xe đạp trong 3h đầu, từng giờ đi được 12,5 km ; trong 2 giờ sau , từng giờ đi được 13,75km . Hỏi bên trên cả quãng mặt đường , trung bình mỗi giờ fan đó đi được từng nào km ?

quang dg di vào 3h dau;

3x12,5 = 37,5km

quang dg di trong 2h sau;

2x 13,75 = 27,5km

tb moi gio di dc la;

(37,5+27,5):5 = 13km/h

3giờ đầu tín đồ đi xe đạp đó đi được :

12,5 x 3 = 37,5 ( km )

2giờ sau fan đi xe đạp điện đóđi được :

13,75 x 2 = 27,5 ( km )

Trung bình từng giờ fan đi xe đạp đó đi được :

( 37,5 + 27,5 ) : (3 + 2 ) = 13 ( km )

Đáp số : 13 km

Một tín đồ đi xe đạp điện trong 3h đầu, mỗi giờ đi được 12,5km; trong 2 tiếng đồng hồ sau, từng giờ đi được 13,75km. Hỏi bên trên cả quãng đường, trung bình mỗi giờ tín đồ đó đi được từng nào ki – lô – mét?

3 giờ đầu, đi được số ki-lô-mét là :

12,5 × 3 = 37,5 ( km )

2 giờ đồng hồ sau, đi được số ki-lô-mét là :

13,75 × 2 = 27,5 ( km )

Trung bình từng giờ, bạn đó đi xe đạp điện được số ki-lô-mét là :

( 37,5 + 27,5 ) : ( 3 + 2 ) = 13 ( km )

Đáp số : 13km

Một fan ₫i xe đạp điện treong 3h đầu ; từng giờ đi được 12,5 km ; trong 2 tiếng đồng hồ sau, mỗi giờ đi được 13,75 km. Hỏi trên cả quãng đường, trung bình từng giờ người đóđi được từng nào km ?