CÁCH TÍNH LƯƠNG BÌNH QUÂN KHI NGHỈ HƯU

Cách tính chế độ hưu trí như thế nào? Nếu đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH, người lao động sẽ được lương hưu hàng tháng. Một số trường hợp , người lao động còn có thể được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu. Vậy cách tính các khoản này như thế nào?


*

Để tính chế độ hưu trí, người lao động cần xác định mức lương hưu và trợ cấp 1 lần nếu đủ điều kiện.

Bạn đang xem: Cách tính lương bình quân khi nghỉ hưu

1. Cách tính lương hưu

Đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, công thức tính lương hưu như sau:

Lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

1.1 Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng

Đối với lao động nam:

Đối với lao động nữ: Lao động nữ đóng BHXH đủ 15 năm trở lên thì được hưởng 45%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH sẽ được hưởng thêm 2%, tối đa là 75%.


*

Cách tính lương hưu của lao động nam và lao động nữ được quy định khác nhau.

1.2 Mức bình quân tiền lương hàng tháng đóng BHXH

Mức bình quân tiền lương = Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của T năm cuối trước khi về hưu / (T/12 tháng).

Trong đó, T được là số năm đóng BHXH làm căn cứ tính bình quân tiền lương tham gia BHXH và được quy định theo bảng:

Thời gian bắt đầu tham gia BHXH

Thời gian tính bình quân tiền lương đóng BHXH (T)

5 năm

6 năm

8 năm

10 năm

15 năm

20 năm

Toàn bộ thời gian đóng BHXH

Trường hợp người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương của người sử dụng lao động:


*

Trường hợp người lao động vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương của người sử dụng lao động, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương của Nhà nước:


*

2. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa là 75%. Người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa (75%) thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu sẽ được hưởng trợ cấp một lần.

Xem thêm:


*

Ngoài lương hưu, một số trường hợp người lao động được hưởng trợ cấp một lần.

Cách tính trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được quy định tại Khoản 2, Điều 75 Luật BHXH:

“Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

Trong đó, mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH được tính tùy theo đối tượng người lao động tham gia BHXH bắt buộc hay tự nguyện:

Trường hợp người lao động theo chế độ tiền lương của người sử dụng lao động (tham gia BHXH bắt buộc):

Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH = Tổng số tiền lương của các tháng đóng BHXH/ Tổng số tháng đóng BHXH

Trường hợp người lao động tham gia BHXH tự nguyện:

Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH = Tổng thu nhập đóng BHXH của các tháng đóng BHXH/ Tổng số tháng đóng BHXH

Cụ thể, cách tính trên được cụ thể hóa đối với lao động nam và lao động nữ như sau:

2.1 Mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu đối với lao động nam

Mức trợ cấp 1 lần 2021 = (Số năm đóng BHXH - 34) x 1/2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

2.2 Mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu đối với lao động nữ

Mức trợ cấp 1 lần 2021 = (Số năm đóng BHXH - 30) x 1/2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Trong đó, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được xác định như dưới đây.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động được tính như sau:

Đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quy định, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH sẽ được tính:


Đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định:


Đối với người lao động vừa thuộc đối tượng hưởng lương của Nhà nước, vừa hưởng lương theo chế độ của người sử dụng lao động, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH sẽ được tính:


Trong đó: Mbptl là mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động. Tiền lương tháng đóng BHXH là khoản đã đóng BHXH, được quy định tại Khoản 2, Điều 63 của Luật bảo hiểm xã hội và Khoản 2, Điều 10 Nghị định 115/2015/NĐ-CP.

Tùy thuộc theo thời điểm tham gia BHXH mà Mbptl sẽ được tính khác nhau, cụ thể:


Trên đây là cách tính chế độ hưu trí cập nhật theo quy định mới nhất, người lao động có thể tham khảo để xác định được mức lương hưu và trợ cấp một lần được hưởng năm 2021.