BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ CÂU ĐIỀU KIỆN

bài bác tập trắc nghiệm về Ngữ âm lớp 12 bài bác tập trắc nghiệm về Ngữ pháp lớp 12 bài bác tập trắc nghiệm về từ bỏ vựng lớp 12
Trắc nghiệm giờ Anh 12 bao gồm đáp án và lời giải cụ thể bài xích tập trắc nghiệm về Câu Điều khiếu nại lớp 12

Lời giải bỏ ra tiết:

Ở thì hiện nay tại, câu khẳng định ta có thể dùng trợ hễ từ "do/does" trước cồn từ để dìm mạnh.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm về câu điều kiện

Ví dụ:

I vì understand you. (Tôi quá hiểu bạn.)

If I vì stay, I"ll let you know. (Nếu tôi chắc hẳn rằng ở lại, tôi sẽ cho bạn biết.)


Lời giải đưa ra tiết:

Ta khôn xiết ít khi thấy đụng từ khuyết thiếu thốn được sử dụng trong mệnh đề "If". Tuy nhiên, thực tiễn chúng vẫn được sử dụng trong số trường đúng theo sau:

- If + S + will/ would: nếu …. Vui lòng/ ví như … chịu

Ví dụ: If you will/ would wait me for a moment, I will inform my director of your presence. (Nếu bạn vui long đợi tôi một lát, tôi sẽ thông báo với chủ tịch của tôi về sự xuất hiện của bạn.)

If you will listen to my explanation, I’m sure you won’t be angry any more. (Nếu chúng ta chịu nghe tôi giải thích, tôi chắn chắn rằng bạn sẽ không tức giận nữa.)

- If + S + should + V: Ví phỏng như thể (diễn tả một điều khó có thể xảy ra)

If the chair should break, Paul can fix it for you. (Ví phỏng như là cái ghế hỏng, Paul có thể sửa nó mang lại bạn).

--> B là đáp án đúng.


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 3 : If he had got half a mark more, he ______in the exam.

A wouldn’t fail B wouldn’t have failedC won’t failD won’t be failing

Đáp án: B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 4 : “Did you need help with your math last night ?”

“ If I had had, I ____you”.

A would callB calledC would have calledD will call

Đáp án: C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 5 :  “John went lớn the hospital alone .” “ If _____, I would have gone with him.”

A had he told meB he had told meC he has told meD he would tell me

Đáp án: B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 6 : “My monster made me work overtime again. ”

“ If I were you , I______my job.”

A would quit B will quitC must quitD quit

Đáp án: A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 7 : “Remember the day I drove you to airport ?”

“ If you hadn’t ____me, I would have been late.”

A takeB taking C tookD taken

Đáp án: D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 8 : Nobody told me about your trouble. I ____you if I ____ about it.

A would have helped-----had knownB would have helped-----knewC would have helped----would knowD would help---know

Đáp án: A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 9 : If you____salt on ice, it _____.

A put---will meltB would put ------meltsC will put----will metD put---- melted

Đáp án: A


Lời giải đưa ra tiết:

Trong 4 câu trả lời đề bài xích đưa ra thì A là giải đáp đúng nhất. Tuy nhiên ta biết đến câu đk loại 0 là câu điều kiện nói tới những mang định luôn luôn đúng. Tuy thế đề bài ra không tồn tại đáp án của câu đk loại O với như ta đã biết câu điều kiện loại một là câu điều kiện rất có thể xảy ra ở lúc này và tương lai bắt buộc nếu ta sử dụng câu đk loại 1 thì cũng không không nên trong trường đúng theo này.


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 10 : If he _____now , he_____ the rush hour.

A leaves----missesB leaves----will missC leaves----would missD will leave-----will miss

Đáp án: B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 11 : bởi vì you think there would be less conflict in the world if all people……the same language?

A spokeB speakC had spoken D will speak

Đáp án: A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 12 : If you can give me one good reason for your acting like this, …….this incident again.

A I will never mention B I never mentionC will I never mentionD I don’t mention

Đáp án: A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 13 : If you had told me that was going to happen, I…….it.

A would have never believed B don’t believe C hadn’t believed D can’t believe

Đáp án: A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 14 : If Jake ……….to go on the trip, would you have gone?

A doesn’t agree B didn’t agree C hadn’t agreed D wouldn’t agree

Đáp án: C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 15 : If you ….., I would have brought my friends over to lớn your house this evening lớn watch TV, but I didn’t want to lớn bother you.

A had studied B studied C hadn’t been studyingD didn’t study

Đáp án: C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 16 : If someone…..into the store, smile và say, “ May I help you?”

A comesB came C would come D could come

Đáp án: A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 17 : “ Here’s my phone number.”

“ Thanks. I’ll give you a điện thoại tư vấn if I …….some help tomorrow.”

A will need B need C would need D needed

Đáp án: B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 18 : If I weren’t working for an accounting firm, I….in a bank.

A work B will work C have workedD would be working

Đáp án: D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 19 : The death rate would decrease if hygienic conditions …..improved.

A was B is C wereD had been

Đáp án: C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 20 : The education in Japan…..if the basic principles of education had not been taken into consideration.

A would go down B would have gone downC went down D had gone down

Đáp án: B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 21 : If there….., the rice fields could have been more productive.

Xem thêm: Sống Như Những Đóa Hoa

A had been enough water B were enough waterC would be enough water D are enough water

Đáp án: A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 22 : If she…. Him, she would be very happy.

A would meetB will meet C is meeting D met

Đáp án: D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 23 : If he…..a thorough knowledge of English, he could have applied for this post.

A had hadB hadC hasD has had

Đáp án: A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 24 : If it…. ……..convenient, let’s go out for a drink tonight.

A be B is C  was D were

Đáp án: B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 25 : If you…….a choice, which country would you visit?

A haveB had C have had D will have

Đáp án: B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 26 : If she ...........abroad, she would have let you know.

A had gone B had she gone abroadC Because she had gone abroad D While she had gone abroad

Đáp án: A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 27 : If he hadn’t wasted too much time, he …….. In his examination.

A would fail B wouldn’t fail C wouldn’t have failedD won’t fail

Đáp án: C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 28 : The bench would collapse if they…..on it.

A stood B stand C standing D stands

Đáp án: A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 29 : Mark the letter A,B,C,or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning khổng lồ the following question. Unless we protect the environment, our life will be badly affected.

A  If our life is badly affected, we will protect the environment.B If we protect the environment, our life will be badly affected.C If we don’t protect the environment, our life won’t be badly affected.D If we don’t protect the environment, our life will be badly affected.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Cấu trúc câu


Lời giải đưa ra tiết:

Giải thích:

Unless…= If… not…: trừ khi, nếu…không…

Tạm dịch: Nếu họ không đảm bảo môi trường, cuộc sống đời thường của bọn họ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Đáp án: D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 30 : Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that best combines a pair of sentences in the following question.

The driver in front stopped so suddenly. Therefore, the accident happened.

A If the driver in front didn"t stop so suddenly, the accident wouldn"t happen.B If the driver in front hadn"t stopped so suddenly, the accident would have happened.C If the driver in front hadn"t stopped so suddenly, the accident wouldn"t have happened.D If the driver in front had stopped so suddenly, the accident would have happened.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Kiến thức: Câu điều kiện


Lời giải đưa ra tiết:

Giải thích:

Ta dùng câu điều kiện loại 3 biểu đạt hành hễ không xẩy ra trong thừa khứ

Cấu trúc: If + mệnh đề quá khứ hoàn thành, S + could/would… + have PP +…

Tạm dịch:

Tài xế vùng trước đã tạm dừng đột ngột. Vì chưng đó, vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra.

=> nếu tài xế vùng trước không tạm dừng đột ngột, tai nạn sẽ không còn xảy ra.

Chọn C


Đáp án - giải thuật


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp mayphatdienvogia.com.vn


nhờ cất hộ góp ý Hủy quăng quật
Liên hệ cơ chế
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép mayphatdienvogia.com.vn gửi các thông tin đến bạn để nhận được các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.